سفارش تبلیغ
صبا

شعر1

گرچه دشمنان کینه توز

بارها وبارها به سوی پارس تاختند

گرچه – تف به روزگارپست – گاه گاه

سپاهیان سرزمین پارس

درنبرد سهمگین خویش باختند

مردمان این دیارنیز

برخرابه های ازامید زندگی تهی

بارها وبارها

خانه های خویش را دوباره ساختند

اینک آنچه مانده است

داستانی ازشکوه جاودان سرزمین قوم آریاست ...

نگاه کن به زیرپای ما

من وتوبرفرازتلی ازخرابه ایستاده ایم

اینک این من وتووخرابه ها...

نبرد ما برای پاک زیستن

نبرد ما برای پرچم ودرفش

داستان دیگریست

داستان دیگری برای سرزمین ما...